Juridische permanentie
Legal management
Incasso
Bemiddeling

Juridische bijstand

Of het nu gaat om adviesverlening of bijstand bij juridische geschillen: uw belang is onze focus. Proactief en probleemoplossend tracht EVERO advocaten om geschillen te beslechten zonder rechtbank. Procederen vormt de laatste stap.

U kan bij EVERO advocaten advies en bijstand vragen over:

Lijdt u schade? Of wordt u aangesproken in schadevergoeding? Bent u verzekerd? Kan u de schade verhalen op derden?

Wij zoeken het voor u uit en stippelen het juiste parcours uit.

Het administratief recht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten over ruimtelijke ordening, milieuvergunningen, vreemdelingenrecht, het ambtenarenstatuut, openbare aanbestedingen (overheidsopdrachten) …

Bent u het niet eens met dergelijke beslissing? Wij bekijken samen met u de beroepsmogelijkheden.

Zowel voor procedures voor de Deputatie, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen of andere administratieve colleges kan u bij ons terecht.

U kampt met vragen over personeel? Of u bent ontslagen?

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij ons terecht.

Bouwwerken lopen niet zoals gepland? Uw (onder)aannemer laat u in de steek? Uw bouwvergunning werd geweigerd? U wordt als aannemer aangesproken voor gebreken?

Wij staan u bij met raad en daad en omringen ons daarbij met een vakkundig team van experten.

Een echtscheiding vergt een vakkundige, snelle en efficiënte aanpak die u zowel op persoonlijk vlak snel houvast biedt, gekoppeld aan een correcte verdeling van het vermogen.

Wij zoeken hierbij steeds naar het juiste evenwicht tussen bemiddeling, onderhandeling of gerechtelijke procedure.

Erfenissen, schenkingen, testamenten. Zowel voor planning als voor mogelijke betwistingen staan wij paraat.

Uw bedrijf is in moeilijkheden? U wordt aangesproken door de curator?

Wij verschaffen zowel bijstand bij het voorkomen van een faillissement, de aangifte van een faillissement, als bij mogelijke aansprakelijkheidsprocedures ingesteld na faillissement.

U bent het niet eens met een aanslag in de personenbelasting, vennootschapsbelasting? Uw BTW-aftrek wordt ten onrechte geweigerd?

Wij zorgen voor het juiste advies en zo nodig bijstand in fiscale procedures.

Begeleiden en adviseren van zelfstandigen en bedrijven bij hun dagdagelijkse werking, opmaak, nazicht en onderhandeling van diverse vormen van commerciële en financiële overeenkomsten zoals samenwerkingsovereenkomsten, distributieovereenkomsten, commissieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, concessieovereenkomsten, opstellen van algemene voorwaarden, contractuele geschillenoplossing … uw zorg is onze speeltuin.

U kan bij ons terecht voor aansprakelijkheden van bestuurders, advies over de correcte vennootschapsvormen en overeenkomsten, aandeelhoudersrechten en -verplichtingen, advies en bemiddeling bij geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders, juridische audit, vennootschapsrechtelijke procedures en overnames.

Goede afspraken maken goede vrienden, goede huurcontracten zorgen voor zo min mogelijk problemen achteraf. Worden (ver)huurdersverplichtingen toch niet nageleefd, vatten wij op kordate wijze de vrederechter.

De rechtsverhoudingen tussen sportfederaties en/of clubs enerzijds en sporters anderzijds zijn onderworpen aan specifieke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Worstelt u met het opstellen van statuten of een reglement? Of heeft u problemen met uw club, trainer of atleet? Wij maken u wegwijs en staan u bij met advies en bijstand in deze materie.

Bent u slachtoffer geworden van een oplichting? Of wordt u door de politie uit uw bed gelicht en keert men zonder vragen te stellen uw woning ondersteboven? Wij zorgen ervoor dat u onmiddellijk weet waar u staat.

Ook de verdere opvolging van het onderzoek en de procedure nemen wij voor onze rekening, zelfs tot in het Hof van Cassatie.

Te snel of dronken rijden zijn de vaakst voorkomende inbreuken waarvoor u voor de Politierechtbank moet verschijnen. Voor de juridische bijstand in dergelijke procedures bent u normaliter verzekerd in rechtsbijstand en worden de advocatenkosten betaald door de verzekering. Aarzel dus niet om ons te contacteren.

Ook als u slachtoffer bent van een verkeersongeval, zoeken wij naar een optimalisatie van uw verhaalsmogelijkheden.